30-11-2016

PETYCJA wodniaków w sprawie projektu ustawy Prawo Wodne

port na mazurach, Giżycko

Poniżej zamieszczamy petycję do Ministra Środowiska w sprawie niekorzystnych zapisów projektowanej ustawy prawo wodne, która wg planów ma wejść w życie 1 stycznia 2017r.

Wszystkich, którzy chcieliby wpłynąć na zmianę niekorzystnych,
w szczególności dla użytkowników wód (w tym środowiska żeglarskiego)
w Polsce, zapisów w projekcie nowej ustawy Prawo Wodne oraz dotyczących jej rozporządzeń zachęcamy do podpisania i wysłania niniejszej petycji.

Wnosimy o działania w stosunku do następujących artykułów projektu ustawy Prawo Wodne:

1. Art. 34.9. – uznanie za szczególne korzystanie z wód uprawiania na wodach sportu, turystyki lub rekreacji przy pomocy jednostek pływających wyposażonych w silnik spalinowy o mocy przekraczającej 9,9 KM,
z wyłączeniem dróg wodnych i obłożenie ich opłatą 250zł;
2. Art. 77. 1.7. – Zakaz poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami;
3. Art. 232. – zakaz grodzenia nieruchomości nad wodą;
4. Art. 260 i 261 – opłata za grunty pod powierzchnią wód;
5. Art.: 267, 269, 270, 271, 550 i 273 – opłaty za pobór wód podziemnych oraz odprowadzenie wód roztopowych i deszczówki;

 

PETYCJA (do pobrania i wydrukowania):

>> PETYCJA-od-właścicieli-jednostek-pływających.pdf <<

 

Instrukcja złożenia petycji:

 1. Wydrukować petycję,
 2. Wpisać w jej prawym górnym rogu miejscowość i datę złożenia.
 3. Petycja musi zostać podpisana na końcu, należy podać:
  – imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji (ulicę, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeśli petycję składa grupa podmiotów należy wskazać reprezentującą ją osobę;
  – jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  – jeśli petycja składana jest w interesie innej osoby musi to nastąpić za jej zgodą, wyrażoną w formie pisemnej, którą należy dołączyć do petycji;
 4. Sposoby składania petycji:
  – listownie na adres: Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
  – osobiście w Kancelarii Głównej Ministerstwa Środowiska przy ul. Wawelskiej 52/54 w Warszawie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:15 – 16:15
  – drogą elektroniczną na adres e-mail: info@mos.gov.pl
  – za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP

Przesyłki powinny zostać oznaczone dopiskiem „PETYCJA”

 

* We wcześniejszych naszych wpisach znajduje się więcej informacji na temat projektu ustawy Prawo wodne.