27-10-2016

W 2017r. wzrosną drastycznie opłaty za porty – nowa ustawa PRAWO WODNE

Projekt ustawy Prawo Wodne

Od 1 stycznia 2017 wzrosną drastycznie opłaty za porty? Wraca podatek denny!

Wraz z pracami nad nową ustawą PRAWO WODNE przygotowywany jest zestaw aktów wykonawczych do niej. Jednym z nich jest poniższy projekt:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia ……. Projekt z dnia 19.09.2016 r.
w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej użytkowanie gruntów pokrytych wodami

Na podstawie art. 261 ust. 2 ustawy z dnia …… – Prawo wodne (Dz. U. poz. ) zarządza się, co następuje:
§ l. Rozporządzenie określa wysokość jednostkowych stawek opłaty rocznej za oddanie w użytkowanie l m2 gruntu pokrytego śródlądowymi wodami płynącymi oraz morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego, stanowiącymi własność Skarbu Państwa.
§ 2. l. Opłata roczna za oddanie w użytkowanie l m2 gruntu niezbędnego do prowadzenia działalności związanej z:
2) transportem wodnym śródlądowym, przeznaczonego pod:
a) porty, przystanie, zimowiska, awanporty i miejsca postojowe statków oraz akweny związane z tymi obiektami – wynosi 0,30 zł,
[…]
8) usługami służącymi do uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb, przeznaczonego pod:
a) porty, przystanie, zimowiska, nabrzeża, pomosty i wyciągi dla statków wykorzystywane do przewozów pasażerskich, inne obiekty (stałe lub pływające przycumowane do brzegu) wykorzystywane do prowadzenia usług gastronomicznych lub hotelarskich, oraz akweny związane z tymi obiektami – wynosi 8,90 zł,
b) nabrzeża, pomosty inne niż określone w lit. a) oraz akweny związane z tymi obiektami – wynosi 5,00 zł,
c) kąpieliska i stałe tory wodne służące do uprawiania sportów wodnych – wynosi 0,30 zł;
9) usługami służącymi do innych celów niż uprawianie rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb wynosi 8,90 zł;
10) infrastrukturą telekomunikacyjną – wynosi 8,90 zł
§ 2.2. Opłata roczna za użytkowanie 1 m2 gruntu, niezbędnego do uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb, w szczególności przeznaczonego pod przystanie, zimowiska, nabrzeża, pomosty i wyciągi dla statków oraz akweny związane z tymi obiektami – wynosi 1,00 zł.
§ 2.3. Przepis ust. l stosuje się do gruntu pokrytego wodą, znajdującego się nad obiektami, o których mowa w ust. l, jeżeli odrębnymi przepisami są określone strefy ochronne nad tymi obiektami, które powodują ograniczenia w użytkowaniu gruntu pokrytego wodami, a są niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l stycznia 2017 r.
PREZES RADY MINISTRÓW „

To oznacza, że za prywatny pomost służący jedynie rekreacji opłata wyniesie 1,0 zł za metr kwadratowy, natomiast za pomost (i akwen!) służący do prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz uprawiania turystyki i rekreacji, zapłacimy 8,9 zł za 1 m².
Po wprowadzeniu tych przepisów, opłata za sezonowe trzymanie jachtu w porcie wzrośnie, lekko licząc, o jakieś 1000 zł. Netto, bo przecież właściciel portu musi jeszcze odprowadzać VAT!
To wszystko przełoży się także na inne opłaty, które uiszczamy w portach, w tym za cumowanie jednorazowe na noc.
Jednym słowem: w sezonie 2017 pływanie będzie dużo droższe.
Prezent dla Chorwacji i dominujących tam niemieckich firm czarterowych?
Warto też dodać, iż całość procesu wdrażania tych aktów prawnych odbywa się z całkowitym pominięciem konsultacji społecznych!

Projekty oraz ich tryb legislacyjny dostępne są pod tym linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284651

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12284651/…/dokument249523.pdf

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12284651/…/dokument249521.pdf